SYSTEM CONTENT

Điều khoản thanh toán

(Ngày cập nhật: 03/12/2013)

Các điều khoản & Các điều kiện

  1. Quy Định Giá Vé và các Điều Kiện Chuyên Chở của hàng không, tôi xác nhận rằng tôi đồng ý với yêu cầu Quy Định và Điều Kiện Giá Vé 2. Tôi chấp nhận rằng thông tin cá nhân của Quý khách được chuyển cho chúng tôi vì mục đích thực hiện đặt chỗ, mua vé, mua các dịch vụ liên quan, phát triển hoặc cung cấp dịch vụ, hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh và cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành trình của Quý khách. Vì các mục đích nêu trên, Quý khách đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới các trụ sở, văn phòng của chúng tôi, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.