Thông tin

Mục tiêu phát triển

(Ngày cập nhật: 15/07/2022)

ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025
1-
  Định hướng phát triển Công ty đến năm 2025: Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty. Tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh trong các lĩnh vực: Dịch vụ - Du lịch, hàng không, vận
chuyển Nhà hàng, khách sạn, đảm bảo cho Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của công ty Cánh Chim Việt.

2-  Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:
2.1- Công tác đổi mới doanh nghiệp:

-   Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới mọi mặt, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.
-   Tổ chức hình thành phát triển chi nhánh, văn phòng đại diện từ Bắc, Trung, Nam và hoàn thiện hệ thống đại lý …

2.2- Công tác đầu tư:
-    Đầu tư thay đổi phương tiện vận chuyển, mở đường tour quốc tế…
-    Đầu tư nâng cao , công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển với tốc độ cao.

2.3- Công tác quản lý:
-    Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành giữa các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
-   Tăng cường công tác hạch toán, quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý công ty, đảm bảo kinh doanh (KD) có hiệu quả và tích luỹ vốn để phát triển.
-    Phân cấp và giao quyền cho các phòng ban trực thuộc trong quá trình kinh doanh, gắn trách nhiệm và quyền lợi đối với cán bộ quản lý.

2.4- Công tác phát triển nguồn lực:
-    Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh (KD) của Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt đủ về chất lượng và số
lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.

Trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển KD đến 2025 cùng với các yếu tố thuận lợi và những khó khăn thách thức, Công ty Cánh Chim Việt sẽ phát huy cao độ kết quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những yếu kém để dần ổn định và phát triển KD theo định hướng của Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Cánh Chim Việt và xu hướng phát triển chung của cong ty, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tập thể CBCNV trong Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển.

Loading…